Algemene Voorwaarde

Artikel 1. Definities

 1. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn;
 2. Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Blitz Digital en Opdrachtgever gericht op het leveren van teksten;
 4. Onderhoudscontract: een verbintenis die Partijen aangaan waarbij Blitz Digital zich verplicht om de ontwikkelde website te onderhouden.
 5. Partijen: Opdrachtgever en Blitz Digital gezamenlijk;
 6. Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document.

Artikel 2. Identiteit

Naam bedrijf: Blitz Digital

Straatnaam en nummer: Westwal 44

Postcode en vestigingsplaats: 5211DC, ’s-Hertogenbosch

KvK nummer: 90715004

Artikel 3. Algemene Bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blitz Digital en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Blitz Digital en Opdrachtgever. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Blitz Digital voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Blitz Digital zijn in te zien.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Blitz Digital kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De Overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Blitz Digital is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 7. De werking van art. 7:404 BW, art. 7:407 lid 2 BW en art. 7:409 BW zijn uitgesloten.

Artikel 4. Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Blitz Digital gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Blitz Digital niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Blitz Digital behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Blitz Digital weigert zal zij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blitz Digital onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 6. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever dus geen recht op schadevergoeding.
 7. Offertes aangeboden door Blitz Digital zijn (tenzij anders overeen gekomen) geldig tot 30 dagen na uitgifte.

Artikel 6. Uitvoering

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Blitz Digital aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder bijvoorbeeld de FTP-gegevens, de CMS-inloggegevens, de bronbestanden, de huisstijlrichtlijnen en overige relevante bedrijfsinformatie op tijd aan Blitz Digital verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet tijdig aan Blitz Digital zijn verstrekt, dan heeft Blitz Digital in eerste instantie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien Opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Blitz Digital het recht de Overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Blitz Digital om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Annulering En Opzegging

 1. Beëindiging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand indien de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van twee maanden in acht worden genomen. Tijdens het derde en vierde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn zes maanden. Tijdens en na het vijfde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de opzeggingstermijn één jaar.
 2. Elk der Partijen kan de Overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk Schriftelijk beëindigen indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Blitz Digital is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Blitz Digital vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
 3. Indien de Opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt en/of verzet, is Blitz Digital gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of zijn gebruikelijke uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Blitz Digital is niet aansprakelijk voor indirecte schade, onder indirecte schade wordt mede verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Blitz Digital voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blitz Digital.
 2. Blitz Digital is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Blitz Digital voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blitz Digital.
 3. Indien Blitz Digital toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Blitz Digital beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het voor die Overeenkomst bedongen honorarium exclusief btw. Indien er sprake is van een duurovereenkomst die langer dan 6 (zes) maanden duurt, wordt het bedongen honorarium vastgesteld op het totaal van vergoedingen, exclusief btw, van de 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 4. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Blitz Digital uitkeert.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Blitz Digital aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Blitz Digital meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Blitz Digital vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Blitz Digital is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Blitz Digital voor elke aanspraak van Derden.

Artikel 9. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Blitz Digital in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Blitz Digital kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Blitz Digital onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Blitz Digital niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort zolang Blitz Digital niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 10. Honorarium

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Blitz Digital behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Blitz Digital behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Blitz Digital in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, kosten bij derde partijen of omzetbelasting, aan Opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blitz Digital niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11. Betaling En Facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 1. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Blitz Digital te melden.
 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Blitz Digital is gewezen op de te late betaling en Blitz Digital de Opdrachtgever een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Opdrachtgever in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Blitz Digital gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 2. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Blitz Digital op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Blitz Digital direct opeisbaar.
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Klachten

 1. De Opdrachtgever is verplicht het geleverde, waarvan niet eerst een concept, testversie of drukproef aan de Opdrachtgever is voorgelegd, direct bij het in ontvangstnemen te controleren. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden, afwijkingen in aantallen e.d. die door de Opdrachtgever in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de geleverde zaken geconstateerd kunnen worden, moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst hiervan aan Blitz Digital worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 2. Overige klachten ten aanzien van het geleverde, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maand na (op)levering – Schriftelijk aan Blitz Digital worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de Opdrachtgever.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van deze werkzaamheden of diensten – Schriftelijk aan Blitz Digital worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de Opdrachtgever.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Blitz Digital is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 5. Blitz Digital heeft bij het uitvoeren van de Overeenkomst creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer geklaagd worden.
 6. Geen klachten zijn mogelijk:
  1. over door de Opdrachtgever goedgekeurde zaken, voor wat betreft fouten, onvolkomenheden en onjuistheden die de Opdrachtgever bij zorgvuldige controle van de concept- of testversie(s) of drukproeven van deze zaken had kunnen of behoren te constateren;
  2. ten aanzien van geleverde zaken die na ontvangst door de Opdrachtgever of Derden zijn veranderd, aangepast, aangevuld of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt;
  3. ten aanzien van kleurafwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde ontwerp welke ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik van verkeerde kleurcodes door Derden bij de uitvoering van het ontwerp; en
  4. ten aanzien van de website indien na(op)levering door de Opdrachtgever of Derden (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of deze website geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 13. Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 14. Meerwerk

 1. Indien Blitz Digital op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Blitz Digital Opdrachtgever is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

Artikel 15. Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Blitz Digital verleende diensten rusten bij Blitz Digital. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. De door Blitz Digital verstrekte stukken aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de resultaten van de werkzaamheden van Blitz Digital openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op een andere manier dan waarvoor ze bestemd zijn. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Blitz Digital is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Blitz Digital.
 3. Blitz Digital behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan Derden wordt verstrekt.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 5. Blitz Digital heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie of promotie.
 6. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel of de persoonlijkheidsrechten die Blitz Digital toekomt op grond van de Auteurswet is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen honorarium, onverminderd het recht van Blitz Digital op schadevergoeding.

Artikel 16. Beheer

 1. Blitz Digital is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.
 2. Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.
 4. Opdrachtgever zal de door Blitz Digital gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 5. Blitz Digital is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Blitz Digital een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 6. Blitz Digital behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Blitz Digital beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Opdrachtgever de technische diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
 7. Blitz Digital is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Blitz Digital te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Opdrachtgever jegens Blitz Digital ontstaat.
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanpassingen die Opdrachtgever zelf aanbrengt of laat aanbrengen aan de website. Bij storingen als gevolg van een aanpassing door Opdrachtgever kan Blitz Digital niet verantwoordelijk gehouden worden. Opdrachtgever en Blitz Digital kunnen, in onderling overleg, overeenkomen dat de technische faciliteiten zo beschikbaar worden gesteld dat Opdrachtgever zelf geen aanpassingen kan maken.

Artikel 17. Ontwikkeling Van Een Website

 1. Op alle websites met een CMS-systeem zit een licentie die jaarlijks automatisch wordt verlengd. Indien er een vergoeding betaald moet worden aan Blitz Digital voor een licentie wordt deze vergoeding jaarlijks gefactureerd en dient binnen twee weken na facturatie te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is Blitz Digital gerechtigd de CMS en website af te sluiten tot de betaling is verricht.
 2. Blitz Digital is gerechtigd om een verhoging van de licentiekosten door te berekenen aan Opdrachtgever.
 3. Blitz Digital is gerechtigd zijn naam en een hyperlink met verwijzing naar zijn eigen website op een bescheiden wijze op iedere pagina van de website op te nemen.
 4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Blitz Digital, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de door Blitz Digital ontwikkelde website te plaatsten op een andere server dan die Blitz Digital gebruikt.

Artikel 18. Dienstverlening Voor Onbepaalde Tijd

 1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de volgende dienstverleningen aangegaan voor onbepaalde tijd:
  1. hosting;
  2. content marketing;
  3. online adverteren;
  4. data analytics;
  5. feed marketing;
  6. social media strategie.
 2. Website updates, waaronder maar niet beperkt tot plugins en thema’s, worden door Opdrachtgever zelf uitgevoerd indien Opdrachtgever geen Onderhoudscontract afsluit met Blitz Digital.
 3. Blitz Digital kan Opdrachtgever ondersteuning bieden bij het aanpassen van de website indien er geen Onderhoudscontract wordt afgesloten. Blitz Digital is wel gerechtigd om hiervoor kosten, buiten de reeds gesloten Overeenkomst om, in rekening te brengen. Deze kosten zullen bepaald worden volgens het gebruikelijke uurtarief van Blitz Digital.
 4. Technische aspecten, die overeen zijn gekomen zoals in de offerte is aangeboden, die niet naar behoren werken door toedoen van Blitz Digital zullen ten alle tijden kosteloos worden hersteld.

Artikel 19. Garantie

 1. Blitz Digital staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na (op)levering.
 2. Blitz Digital garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk Schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 20. Gegevensbescherming

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Blitz Digital voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 21. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtgever lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Blitz Digital een direct opeisbare boete van 20000 (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Blitz Digital, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Derden.
 2. Indien Opdrachtgever een afbeelding aan Blitz Digital verstrekt voor de uitvoering of voor het resultaat van de Overeenkomst waar een portretrecht op heerst, verklaart Opdrachtgever dat zij toestemming heeft om dit portret te gebruiken.
 3. Blitz Digital hoeft het in het vorige lid bedoelde niet te onderzoeken.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Blitz Digital voor eventuele aanspraken van Derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Blitz Digital voorts voor alle aanspraken van Derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Blitz Digital toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Blitz Digital in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 23. Medewerkersbeding

 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Blitz Digital, medewerkers van Blitz Digital in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Blitz Digital zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van 10 maandsalarissen.

Artikel 24. Levering Van Flyers, Posters, Promotiematerialen E.a. Zaken

 1. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het kantoorpand van Blitz Digital verlaten of indien de te leveren zaken het pand van een leverancier verlaten of langs elektronische weg worden verzonden of het moment waarop Blitz Digital aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 2. Verzending of transport van de zaken geschiedt op een door Blitz Digital te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Opdrachtgever. Blitz Digital is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 3. De eigendom van het geleverde gaat eerst op Opdrachtgever over wanneer al het door Opdrachtgever aan Blitz Digital uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.

Artikel 25. Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Blitz Digital het exclusieve recht de toegewezen opdracht die voortvloeit uit de Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 26. Toepasselijk Recht En Deponering

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 27. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 8 (Aansprakelijkheid) artikel 15 (Intellectueel eigendom), artikel 20 (gegevensbescherming), artikel 21 (Geheimhouding), artikel 23 (Medewerkersbeding) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 28. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Blitz Digital is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
 2. Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Opdrachtgever in werking op de Overeenkomst.